5 dingen die u moet weten!

In Nederland houden we van zekerheid: we zijn oververzekerd. Maar als het om de Flora- en faunawet gaat, hechten we er klaarblijkelijk minder waarde aan, terwijl de financiële gevolgen voor uw organisatie groot kunnen zijn als u de wetgeving negeert. Vijf dingen die u moet weten over de Flora- en faunawet.


1. Flora- en faunawetgeving

De Flora- en faunawet is sinds 2002 van kracht om de in het wild levende planten- en dierensoorten te beschermen onder andere gedurende renovatie- en grootonderhoud projecten. Te vaak blijkt nog dat opdrachtgevers niet goed op de hoogte zijn van de Flora- en faunawetgeving of de wet niet op juiste waarde weten te schatten.

2. Verstrekkende consequenties
Het niet naleven van de Flora- en faunawet kan verstrekkende consequenties hebben. Werkzaamheden kunnen worden stilgelegd. Zo'n bouwstop kan maanden duren met alle financiële gevolgen van dien; projecten lopen langdurige vertraging op, het leidt tot interne en externe faalkosten, opgelegde geldboetes en subsidies worden misgelopen. Denk ook aan grote ontevredenheid van de betrokken partijen, waaronder bewoners.

3. Ecologisch onderzoek
Ecologisch onderzoek is het startpunt van renovatie- en of grootonderhoud projecten. Het ecologisch onderzoekstraject behelst vier fasen en heeft een doorlooptijd van maximaal 1,5 jaar.

4. Start aanvang initiatiefase
Het verdient sterk aanbeveling minimaal één jaar voor de geplande uitvoering van de werkzaamheden - tijdens aanvang van de initiatiefase - te starten met ecologisch onderzoek.

5. Advies en procesbewaking
In samenwerking met ecologische adviesbureaus geven we advies en bewaken we het proces van de ontheffingsaanvraag. Hiermee behoeden we u voor vertraging in het planningsproces en de uitvoering van uw project.

Plan van aanpak

Het verdient sterk aanbeveling minimaal één jaar voor de geplande uitvoering van de werkzaamheden - tijdens aanvang van de initiatiefase - te starten met ecologisch onderzoek. Hierdoor kunnen inventarisaties, specifieke onderzoeken en compenserende maatregelen in het kader van de wet en de beoogde renovatie- en grootonderhoud projecten optimaal op elkaar worden afgestemd.

Door ons vanaf de initiatiefase te betrekken bij uw renovatie- en grootonderhoud project behoeden we u voor vertraging in het planningsproces en de uitvoering van uw project. In samenwerking met ecologische adviesbureaus geven wij u graag advies over de Flora- en faunawet en bewaken we het proces van de ontheffingsaanvraag. 

In een speciaal voor u ontwikkeld Plan van aanpak vindt u de tijdslijn voor renovatie- en grootonderhoud projecten. Hierin ziet u op eenvoudige wijze op welk moment in het project u de Flora- en faunawetging dient te integreren.

Definitieve infographic Flora- en faunawet

Ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek is het startpunt van renovatie- en of grootonderhoud projecten. Het ecologisch onderzoekstraject behelst vier fasen. Het traject van QuickScan tot en met ontheffingsaanvraag heeft een doorlooptijd van maximaal 1,5 jaar. We hebben ook een uitgebreide versie van het ecologisch stappenplan ontworpen.

 • Fase 1: QuickScan
  Een QuickScan is de eerste stap in het ecologisch onderzoek. Deze scan behelst een verkenning op locatie waarbij een inschatting wordt gemaakt van alle (mogelijk) in het gebied voorkomende beschermde planten- en diersoorten. Een QuickScan kan het hele jaar door worden uitgevoerd en neemt circa één maand in beslag neemt. In deze fase kunnen er al passende verzachtende of preventieve maatregelen worden getroffen, zoals het plaatsen van nestkasten.
 • Fase 2: Aanvullend soortonderzoek
  Als de QuickScan uitwijst dat er beschermde soorten aanwezig zijn in het project of worden verwacht, dan is aanvullend soortonderzoekvaak nodig. Let wel, afhankelijk van de uitkomsten van de QuickScan kan dit omvangrijke onderzoek één jaar in beslag nemen.
 • Fase 3: Mitigatie- en of compensatieplan
  Blijkt uit aanvullend soortonderzoek dat er negatieve effecten optreden voor beschermde flora en fauna, dan dient een mitigatie- en of compensatieplan te worden opgesteld. Mitigerende maatregelen zijn vaak nodig om het voortbestaan van de planten en dieren te garanderen. Dit neemt maximaal één maand in beslag.
 • Fase 4: Ontheffingsaanvraag
  Wanneer het niet mogelijk is effecten te vermijden dient een ontheffing te worden aangevraagd. Hierbij moet gerekend worden op een procedure van een half jaar.


Ecologisch onderzoek in aangrenzende gebieden

Is uw organisatie van plan in de nabije toekomst ook in aangrenzende gebieden renovatie- of grootonderhoud projecten uit te voeren? Dan doet uw organisatie er verstandig aan het ecologisch onderzoeksgebied uit te breiden. Door in het huidige project niet alleen het bestaande gebied, maar ook het gebied van naastgelegen toekomstige projecten in het onderzoek te betrekken. Een goedkeuring van de Gedragscode heeft namelijk een geldigheidsduur van circa drie jaar. Het Flora- en faunatraject hoeft dan voor een volgend project in een aangrenzend gebied niet opnieuw doorlopen te worden.

Aansprakelijkheid

Als gevolg van het niet naleven van de Flora- en faunawet kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade. De opdrachtgever is namelijk verantwoordelijk voor het adequaat uitvoeren van de maatregelen, ook als deze in onderaanneming worden uitgevoerd. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het tijdig, correct en volledig informeren en instrueren van de bij de werkzaamheden en maatregelen betrokken personen.

 

Vrouwe justitia

Meer informatie?

Weijerseikhout heeft de laatste jaren, bij diverse projecten in de sociale-huursector, op een succesvolle manier geanticipeerd op de Flora- en faunawet. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met onze een van onze adviseurs en maak een vrijblijvende afspraak.